ایستگاه ملکه ویکتوریا هند

بزرگ‌ترین ایستگاه قطار در بمبئی و یکی از عمارتهای جذاب دوران استعمار بریتانیا است بنای زیبا به‌عنوان قصر برای ملکه انگلستان بنا شد اما اکنون با تاسیسات جانبی‌اش و با نام "چاتراپتی شیواجی ترمینال"(یا CST) مورد استفاده عموم است و ایستگاه اولیه و اصلی قطارهای برون شهری و درون شهری بمبئی به حساب می‌آید.

ایستگاه ملکه ویکتوریا هند