فاتح پور سیکری هند

فاتح‌پور سیکری "شهر پیروزی" معنی میدهد. شهر متروکه امپراتور اکبر که در مجاورت آگره قرار دارد. اماکن و مساجد هنوز هم کاملا سالم و در وضعیت مطلوب هستند که از جمله می‌توان 5محل و بلنددروازه را نام برد. در حیاط مسجد جامع، آرامگاه شیخ سلیم چشتی قراراست و در واقع، اکبر شاه گورکانی شهر فاتح پور سیکری را برای همین صوفی مشهور مکتب چیستی هند بنا کرده بود.این شهر در سال( 1986 )در یونسکو به ثبت رسید.