مسجد ایرانیان در هند

مسجد ایرانیان که  150 سال پیش در شهر بمبئی توسط حاج محمد شیرازی ساخته شد . حاج محمد شیرازی تاجر ایرانی که در بمبئی مقیم بود ، این مسجد را در مکان امام باره رود بنا کرد . قابل توجه این است که در گذشته پیش نماز مسجد (مغول مسجد ) یک ایرانی بود .اما چند سالی است که دیگر ایرانیان نقشی در این کار ندارند و اشخاص هندی این کار را بر عهده می گیرند.

مسجد ایرانیان در هند